O Fengarion

Fengarion powstał w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy darczyńcami a non profit organizacjami pozarządowymi.

Fengarion to jest również stowarzyszenie z siedziba w Meyrin w Genewie uznane użyteczności publicznej w Szwajcarii
Fengarion umożliwia sprawdzanie sposobu wykorzystania darowizn, śledzenie postępu prac - daje poczucie współuczestniczenia w realizacji wybranego projektu.

Cele

Calem naszym jest wspieranie organizacji działających na rzecz realizacji podstawowych wartości i praw zawartych w Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka. Dążymy by pomoc oferowana przez darczyńców była świadomie kierowana na konkretne projekty. Liczymy, ze zwiększy to poczucie satysfakcji oferujących pomoc i przyczyni się do wzmocnienia społecznego altruizmu.

Zakres

Platforma Fengarion poświęcona jest następującym dziedzinom: rozwój cywilizacyjny,ochrona środowiska,ochrona zdrowia, edukacja, pomoc humanitarna pomoc społeczna, prawa człowieka oraz kultura. Organizacje uwidocznione na platformie Fengarion są pozarządowe, pożytku społecznego, laickie i apolityczne.

Sposób

Uruchomiliśmy platformę umożliwiająca darczyńcom selekcje projektów organizacji pozarządowych, pożytku społecznego. Korzystający z platformy Fengarion przekazują pieniądze bezpośrednio do wybranych organizacji na określony projekt i otrzymują raporty postępu prac. Fengarion służy do usprawnienia komunikacji pomiędzy darczyńcami a obdarowanymi organizacjami i zwiększa przejrzystość działań. Fengarion umożliwia darczyńcy zgrupowanie wszystkich wspieranych projektów oraz darowizn w jednym miejscu, profilu darczyńcy. Darczyńca możne wybrać poziom prywatności informacji profilu i zadecydować czy wspierane projekty będą widoczne na Internecie

Wartości podstawowe

Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych takich jak uczciwość, przejrzystość działania i prawda. Wierzymy w równości i wartość wszystkich ludzi. Zobowiązujemy się do niedyskryminacji z jakichkolwiek względów (narodowości, ras, religii itp.) Dostrzegamy wielka wartość w różnorodności narodów , kultur, jerzyków, religii,ras i opinii. Nasza działalność ma na celu promowanie różnorodności.

Facebook